Ragha Empire
Ratty Ghana
Weather no nye

Onoa na beka wo ho asem
Ono na bebor wo din
Nipa noa na betwa ne ho adi watem
Owia na wasere ahwe wanim

Suro nipa
Nipa nyi aye
Nfa ho ne papa waye ama no dabi wo de wani to ne soa wonsa asi fom

Suro nipa
Nipa nyi aye
Faako a wo sanee no hor a na obema wanu wo ho bema wadwen papa agye gon

Seesei mafa me ho adwene
Wo hu me a twa mu
Nye afei na yebe so sor nipa so dabiara biom
Wo hu me twa mu
Seesei mafa me ho adwene
Wo hu me a twa mu
Nye afei na yebe so sor nipa so dabiara biom
Wo hu me twa mu

Pretend to be poor in reality
You go see your friends will be decreasing
Becareful who you share your problem with
Smiles you see might be your enemies

So make u not deceive yourself
Bad company corrupt good morals
As stated in 1st Corinthians chapter 15 verse 33

Aboa bi beka woa de oben wo
You for open your eyes
The people you think sey they like you be the same praying your downfall my friend

Seesei mafa me ho adwene
Wo hu me a twa mu
Nye afei na yebe so sor nipa so dabiara biom
Wo hu me twa mu
Seesei mafa me ho adwene
Wo hu me a twa mu
Nye afei na yebe so sor nipa so dabiara biom
Wo hu me twa mu

The power you have be your secret
Nka wasem nkyere nipa na obetie afa akyire aplay wo wicked
Adwenbonee nkoaa na omo kuta

Suro nipa na nipa ye somtin
Asem a ebe hia wo no na wafa no nonsense
Wo nkosuor de ompe ,onya nka wanom poison
The petend to cry but in them rejoicing…See

Ekoso wo adwuma mu ne fie
Onipa nya ka se odo woa nom nsuo na se wo ho due
Na nyame amba mua wani gu so nso na yatu fom de wo rekosie
Wotumi de wasem hye wo ti ketewa no mua eboa ma pono bi bue

Okukuseku nipa ho ye hu
Saman de wawu Saman nto juju
Nipa n akum ne yonko tutu
Otan no mu edu
Dabia nipa resu
Yesa a na ahwie agu
Me do wo no nti wonhu
Susu tan me Kwaku Mireku

Onoa na beka wo ho asem
Ono na bebor wo din
Nipa noa na betwa ne ho adi watem
Owia na wasere ahwe wanim

Suro nipa
Nipa nyi aye
Nfa ho ne papa waye ama no dabi wo de wani to ne soa wonsa asi fom

Suro nipa
Nipa nyi aye
Faako a wo sanee no hor a na obema wanu wo ho bema wadwen papa agye gon

Seesei mafa me ho adwene
Wo hu me a twa mu
Nye afei na yebe so sor nipa so dabiara biom
Wo hu me twa mu
Seesei mafa me ho adwene
Wo hu me a twa mu
Nye afei na yebe so sor nipa so dabiara biom
Wo hu me twa mu

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post